6552 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ
Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı kanunun; 1- 6552 sayılı kanun 73. ve 74. Maddeleri kapsamında vergi borçlarına af ve taksitlendirme imkanı getirildi 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait olan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, VUK kapsamına giren vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları kanun kapsamında yeniden yapılandırılmıştır.

Bu duruma göre gecikme faizleri ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak taksitle 12,18,24 ve 36 ayda ödeme imkanı getirilmiştir. Taksitleri Kredi kartıyla ödeme imkanı getirilmiştir. 30.4.2014 tarihine kadar önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından, kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50'sinin, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilmiştir. 2- İşletmelerin 31.12.2013 tarihli bilançolarında görünmekle birlikte fiilen kasada olmayan paralar ile aynı şekilde gerçekte olmayan ortaklardan alacaklar hesabının borç bakiyesi bu aftan yararlanılarak gerçek duruma getirilebilecek. 3-Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi, Belediyelerin su alacakları, Radyo ve Televizyon Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu, Gümrük Kanunu ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olduğu halde kesinleşmiş ancak ödenmemiş olan borçlar af kapsamına alınmıştır. 4-Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları yeniden yapılandırıldı. 30.4.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 5-Esnaf ve sanatkârlar üyesi oldukları odalara aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ilk taksiti 31/12/2014) sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri şartıyla borçlarını yeniden yapılandırılabilecekler. 6-Bağ kur (4/b) ve tarım sigortalılarına geçmişte silinen veya dondurulan primleri için yeniden ödeme İmkanı getirildi. 2008 den önce beş yıl ve daha fazla Bağ-Kur prim borcu olanlara uygulanan sigortalılık süresi durdurma yahut silme hakkı ile sildirilen süreler. 6552 sayılı Torba Kanundaki yapılandırma hakkı kapsamında ihya edip primlerini asıllarıyla birlikte enflasyon farkı ödenerek gecikme ceza ve faizi ödemeksizin Bağ-Kur sigortalılığına saydırılabilir. 7- TEDAŞ’a ait olup tahsilâtı özelleştirilen elektrik dağıtım/perakende satış şirketlerince sürdürülen yapılandırmaya konu alacaklar da 6552 sayılı Kanuna göre yapılandırılabilecektir. Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular fıkrada öngörülen şartların yanı sıra, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili dağıtım/perakende satış şirketine başvuruda bulunacaklardır. 8- Araç muayenesi ile ilgili düzenlemede Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini süresinde yaptırmamış olanlara 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları halinde bu kanun kapsamında muayene yaptırma imkanı getirildi. 9- Genel sağlık sigortalıları için yeniden gelir testi imkânı ve ödeme kolaylığı getirildi. Buna göre 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde gelir testine başvuranların; gelir testi sonuçları (1.1.2012 tarihinden itibaren ) geçerli olacaktır. Yapılan bu düzenleme ile gelir testi sonucu gelirleri asgari ücretin 1/3 ünden az olanların GSS prim borçları tamamıyla silinecektir. 10- 6652 sayılı yasa ile doğum borçlanması yeniden düzenlendi. Daha önce kadın işçi en çok 2 çocuk için doğum borçlanması yapabilme imkanı vardı. Bu borçlanma sayesinde her borçlanılan çocuk için 2 yıl erken emeklilik söz konusu idi. Torba yasa ile borçlanılabilecek çocuk sayısı 3’e çıkartıldı ve 3 çocuk için doğum borçlanması yapıldığı takdirde kazanılacak prim ödeme gün sayısı 2160 güne çıkmış oldu. Yeni düzenleme ile 4-b (Bağ-kur) serbest çalışanlar ile 4/c- devlet memuru olarak çalışan kadınlara da doğum borçlanması hakkı tanındı. 11- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre 10 günden az çalışma süresi olan çalışanlar için %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecek. Kanunda “Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlar 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir” denilmektedir. 12- Süresinde ödenmeyen taksitler ve eksik ödeme bir takvim yılı ( 2014 yılı için bir) içinde en fazla iki defa olabilecek. 13- Taksitlere uygulanacak vade farkı 6 taksit için 1,05, 9 taksit için 1,07, 12 taksit için 1,10, 18 taksit için 1,15. Ayrıca şu önemli konuya da dikkat çekmek istiyorum. 5510 Sayılı Kanun’un geçici 57. madde uyarınca, şirket tüzel kişiliği, ortakları adına daha önce vermesi gereken işe giriş ve işten çıkış bildirgesini 11/12/2014 tarihine kadar vermesi koşuluyla bildirgeyi süresinde vermiş sayılacak ve şirkete idari para cezası uygulanmayacaktır.
 
 
Pro WEB